Postępowanie w trybie zapytanie o cenę.-14

BM.260.14.2012 Zamość, dnia 31.07.2012r ZAWIADOMIENIE dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BM.260.14.2012. Nazwa zadania: Dostawa : Ryby przetworzone i konserwowe CPV 15200000-0 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dostawcę: Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ Wybrany dostawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy dnia 14.08.2012r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : cena oferty brutto- 12484,87zł. 2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AMIKA,ul.Przemysłowa 21,22-400 Zamość cena oferty bruttto – 13248,17 zł. 3.Eskimos -Józef i Krzysztof Pastuszak Spółka Jawna Sitaniec 54 ,22-400 Zamość cena oferty bruttto- 13385,72 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni dostawcy. 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym dostawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności . Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji zamawiającego, dostawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1) wykluczenia dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty dostawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr1 Jadwiga Drabik

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Andrzej Flaga
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-31 18:32:19
Opublikował: Andrzej Flaga
Data publikacji: 2012-07-31 18:32:19
Odsłon: 1070
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.