Postępowanie w trybie zapytanie o cenę. 11

BM.260.11.2012                                                                         Zamość, dnia 31.07.2012r                                                                        

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BM.260.11.2012. Nazwa zadania: Dostawa : Drób , CPV 15112000-6

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dostawcę:

Firma Usługowo Handlowa –Mini –Max –Iracki Henryk ,ul. Lubelska117,22-375 Izbica

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ

Wybrany dostawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy dnia 14.08.2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

 

  1. Firma Usługowo Handlowa      –Mini –Max , Iracki Henryk ,ul.      Lubelska117,22-375 Izbica

                                                        cena oferty brutto- 20280,00 zł.

 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agnes, Ewa Biały ul. Szwedzka 26, 22-400 Zamość

                                                         cena oferty bruttto – 20580,40 zł.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni dostawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym dostawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, dostawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty dostawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

                                                                                         . Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr1

                                                                                                    Jadwiga Drabik

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Alina Łyciuk
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-31 19:14:30
Opublikował: Andrzej Flaga
Data publikacji: 2012-07-31 19:14:30
Odsłon: 861
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.