Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jabłek na 2013r.

BM.260.17.2012                                  Zamość, dnia 15.11.2012r                                                                            

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę jabłek na 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu. ul. Okrzei 6, 22-400 Zamość, informuje, że w dniu 15.11.2012r. o godz. 9.00 odbyło się otwarcie i analiza ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawę jabłek na 2013r.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1. Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Panas Stanisław Bończa 5A, 22-310 Kraśniczyn

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy   do dnia 30.11.2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

1. Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Panas Stanisław Bończa 5A, 22-310 Kraśniczyn

                                                    cena oferty brutto – 4 500,00zł

2. Handel Hurtowy i Detaliczny. Art. Rolno-Spożywczymi i Przemysłowymi

   Bochenko Gabriel, ul. Szwedzka 33/23, 22-400 Zamość

                                                   cena oferty brutto- 4 720,00 zł.                                                        

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni dostawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, dostawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty dostawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

                                                                                        Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr1

                                                                                                     Lucjan Gnyp

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Andrzej Flaga
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-15 11:55:53
Opublikował: Andrzej Flaga
Data publikacji: 2012-11-15 11:53:29
Odsłon: 1183
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.