Postępowanie w trybie zapytanie o cenę

 

BM.271.1.2012                                                                         Zamość, dnia 15.06.2012r                                                          

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BM.271.1.2012. Nazwa zadania: Dostawa produktów mlecznych CPV15500000-3

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dostawcę:

.Mars Dystrybucja Hurtownia Spożywcza ul. Szczebrzeska 21 , 22-400 Zamość.

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ

Wybrany dostawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.06.2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

    1. „Mars Dystrybucja Hurtownia Spożywcza ul. Szczebrzeska 21 , 22-400 Zamość

                                                          cena oferty brutto- 90 688,28 zł.

    1. ”IRYS” S.C. ul. Gen.Wł. Sikorskiego 17A , 22-400 Zamość

                                                         cena oferty brutto- 91 265,74

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni dostawcy.  

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym dostawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji zamawiającego, dostawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:  

1)            wykluczenia dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty dostawcy  

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

                                                                                        . Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr1

                                                                                                     Jadwiga Drabik

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Andrzej Flaga
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-20 07:34:27
Opublikował: Andrzej Flaga
Data publikacji: 2012-06-15 11:52:52
Odsłon: 1087
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.