postępowanie w trybie zapytanie o cenę

BM.271.1.2012                                                                         Zamość, dnia 15.06.2012r                                                                        

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BM.271.1.2012. Nazwa zadania: Dostawa : Owoce warzywa i podobne produkty CPV 153 00000-1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dostawcę:

.Mars Dystrybucja Hurtownia Spożywcza ul. Szczebrzeska 21 , 22-400 Zamość.

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ

Wybrany dostawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.06.2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

  1. „Mars      Dystrybucja Hurtownia Spożywcza ul. Szczebrzeska 21 , 22-400 Zamość

                                                        cena oferty brutto- 45 492. 60 zł.

  1. ”IRYS”      S.C. ul. Gen.Wł. Sikorskiego 17A , 22-400 Zamość

                                                         cena oferty bruttto – 45 514,35 zł.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni dostawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym dostawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, dostawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty dostawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

                                                                                        . Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr1

                                                                                                     Jadwiga Drabik

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Andrzej Flaga
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-18 11:25:47
Opublikował: Andrzej Flaga
Data publikacji: 2012-06-15 14:42:08
Odsłon: 1078
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.